ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2022 р. № 333
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 2022 р. № 977

ПОРЯДОК
компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування)
внутрішньо переміщених осіб

 1. Цей Порядок визначає механізм компенсації витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться воєнні (бойові) дії, або які перебувають/перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а саме Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької та Київської областей, м. Києва, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей (далі — компенсація).
 2. Компенсація надається фізичним особам — громадянам України, які є власниками житла, або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях зазначених у пункті 1 цього Порядку внутрішньо переміщених осіб, крім членів своєї сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України (далі — особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб), для покриття витрат, пов’язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб.
 3. Особи, які виявили бажання розмістити у своїх житлових приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, вносять відомості щодо таких приміщень, доступних для безоплатного розміщення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, до вебресурсу “Прихисток” або подають таку інформацію до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації. На підставі поданих відомостей виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні в м. Києві держадміністрації, відповідні військові адміністрації шляхом внесення даних до інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов’язаних з компенсацією за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб (далі — інформаційно-аналітична система), формують перелік житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. Наявність відомостей про житлові приміщення у зазначеному переліку не є обов’язковою умовою отримання компенсації особами, що розмістили внутрішньо переміщених осіб.

Інформаційно-аналітична система починає функціонувати з 1 вересня 2022 року.

 1. Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, зобов’язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати повідомлення за формою згідно з додатком 1 до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення.

Повідомлення подається в паперовій або електронній формі на електронну адресу, визначену виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, районною в м. Києві держадміністрацією, відповідною військовою адміністрацією.

У разі подання повідомлення в паперовій формі особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, подає інформацію згідно з додатком 1 про себе та кожну з розміщених осіб із пред’явленням підтвердних документів.

У разі подання повідомлення в електронній формі до такого повідомлення додаються електронні копії (фотокопії або сканкопії) документів, що підтверджують подану інформацію, передбачену додатком 1.

Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, також зобов’язані в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати повідомлення згідно з додатком 1 разом з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати внутрішньо переміщених осіб у такому приміщенні.

На підставі зазначених повідомлень виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні в м. Києві держадміністрації, відповідні військові адміністрації фіксують в інформаційно-аналітичній системі дату початку розміщення внутрішньо переміщених осіб, вносять передбачену додатком 1 інформацію, яку подано особою, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, та у разі необхідності вносять до системи відповідні зміни.

 1. Для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення заяву за формою згідно з додатком 2 (далі — заява).

Особи, що розміщували внутрішньо переміщених осіб у серпні 2022 року, для отримання компенсації не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця у вересні 2022 року, подають заяву за формою згідно з додатком 3.

Заява подається в паперовій або електронній формі на електронну адресу, визначену виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, районною в м. Києві держадміністрацією, відповідною військовою адміністрацією.

У разі подання заяви в паперовій формі особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, подає інформацію згідно з додатком 2 або 3 про себе та кожну з розміщених осіб із пред’явленням підтвердних документів.

У разі подання заяви в електронній формі до заяви додаються електронні копії (фотокопії) документів, що підтверджують подану інформацію, передбачену додатком 2 або 3.

 1. Заява розглядається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, районною в м. Києві держадміністрацію, відповідною військовою адміністрацією протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем надходження такої заяви.

За результатами розгляду заяви виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні в м. Києві держадміністрації, відповідні військові адміністрації вносять відомості до інформаційно-аналітичної системи.

 1. На підставі заяв, отриманих у вересні 2022 року, що містять інформацію про розміщення чотирьох і більше внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, осіб старше 60 років, одиноких матерів (батьків, усиновлювачів), членів багатодітних сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, інших вразливих груп населення, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районна в м. Києві держадміністрація, відповідна військова адміністрація формує перелік за формою згідно з додатком 4 та подає його до відповідної обласної військової адміністрації, Київської міської військової адміністрації до 12 вересня 2022 року.
 2. Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації проводять перевірку наведених у заяві відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, документів, що посвідчують особу, свідоцтва про народження малолітньої дитини, яка є внутрішньо переміщеною особою (у тому числі електронне відображення інформації, що міститься у таких документах), довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи.
 3. У разі коли за результатами перевірки встановлено факт наведення у заяві недостовірної інформації, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні в м. Києві держадміністрації, відповідні військові адміністрації приймають рішення про відмову у виплаті компенсації.
 4. За результатами перевірки виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні в м. Києві держадміністрації, відповідні військові адміністрації узагальнюють наведену в заявах інформацію та з використанням інформаційно-аналітичної системи формують перелік згідно з додатком 5. Перелік з визначеними обсягом та джерелом компенсації особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, подається до відповідної обласної військової адміністрації, Київської міської військової адміністрації до 12 числа місяця, що настає за звітним.

Після формування в інформаційно-аналітичній системі переліку згідно з додатком 5 уповноважена особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації накладає в інформаційно-аналітичній системі на такий перелік кваліфікований електронний підпис, про що повідомляє відповідній обласній військовій адміністрації, Київській міській військовій адміністрації.

 1. Персональні дані особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, можуть бути передані відповідній міжнародній організації, благодійній організації та громадському об’єднанню для здійснення компенсації за їх рахунок.

Оброблення персональних даних осіб, а також їх передача здійснюються відповідно до законодавства про захист персональних даних.

 1. Уповноважена особа обласної військової адміністрації, Київської міської військової адміністрації протягом п’яти робочих днів після формування виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, районних в м. Києві держадміністрацій, відповідними військовими адміністраціями в інформаційно-аналітичній системі переліку згідно з додатком 5 узагальнює інформацію за формою згідно з додатком 6 та накладає на такий перелік кваліфікований електронний підпис, про що повідомляє Мінрегіону.

Після отримання переліку згідно з додатком 4 обласна військова адміністрація, Київська міська військова адміністрація узагальнюють інформацію за формою згідно з додатком 7 та до 19 вересня 2022 р. надсилають її відповідній міжнародній організації, благодійній організації та громадському об’єднанню для здійснення компенсації за рахунок їх коштів.

 1. Мінрегіон з метою опрацювання питання виділення фінансування для здійснення компенсації аналізує інформацію, подану обласними військовими адміністраціями, Київською міською військовою адміністрацією до інформаційно-аналітичної системи, та на підставі домовленостей з міжнародними організаціями, благодійними організаціями та громадськими об’єднаннями надсилає узагальнену інформацію відповідним організаціям для виплати компенсації особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, за їх рахунок.

У разі відсутності домовленостей з міжнародними організаціями, благодійними організаціями та громадськими об’єднаннями щодо виплати компенсацій особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, за рахунок їх коштів Мінрегіон готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з державного бюджету (зокрема, резервного фонду бюджету).

 1. Міжнародні організації, благодійні організації та громадські об’єднання за результатами опрацювання отриманої від обласних військових адміністрацій, Київської міської військової адміністрації або Мінрегіону інформації здійснюють виплату компенсації особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, та інформують відповідні обласні військові адміністрації, Київську міську військову адміністрацію та Мінрегіон про обсяги здійснення такої виплати.
 2. Сума компенсації розраховується виходячи з кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (далі — людино-день), з дня розміщення, але не раніше дати взяття на облік внутрішньо переміщених осіб відповідним органом або внесення відповідної інформації до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі — Портал Дія).

Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживали у житловому приміщенні, наданому для розміщення внутрішньо переміщених осіб, у кожний день місяця.

Сума компенсації за кожен людино-день становить 14,77 гривень.

Загальна сума компенсації визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

У разі припинення протягом звітного місяця обставин, зазначених у пункті 1 цього Порядку, за яких особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, має право на отримання компенсації, під час розрахунку розміру компенсації враховуюється кількість людино-днів фактичного проживання у звітному місяці.

 1. Компенсація особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, виплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (зокрема, резервного фонду бюджету), коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, інших не заборонених законодавством джерел у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, підтверджує факт відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги своїм підписом, що проставляється у заяві про отримання компенсації (додатки 2 і 3).

Компенсація особам, що розмістили чотирьох і більше внутрішньо переміщених осіб, а також осіб з інвалідністю, осіб старше 60 років, одиноких матерів (батьків, усиновлювачів), членів багатодітних сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, інших вразливих груп населення, виплачується за рахунок наявних коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань у рамках домовленостей, узгоджених з Мінрегіоном, відповідно до узагальненої інформації, наведеної у додатку 7.

У разі відсутності коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань компенсація особам, що розмістили чотирьох і більше внутрішньо переміщених осіб, а також осіб з інвалідністю, осіб старше 60 років, одиноких матерів (батьків, усиновлювачів), членів багатодітних сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, інших вразливих груп населення, виплачується за рахунок інших передбачених цим Порядком джерел.

 1. Виділення та використання коштів для виплати компенсації здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
  від 1 березня 2022 р. № 175 “Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1260) з обов’язковим інформуванням головного розробника проекту акта про фінансування з місцевих бюджетів, за рахунок коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. № 140 “Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 5, ст. 173; 2013 р., № 68, ст. 2481), а також із залученням коштів іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги та добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, інших не заборонених законодавством джерел.
 2. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 3. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, спрямованих на компенсацію, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

Сімейний кодекс України. Стаття 2. Учасники сімейних відносин.

 1. Сімейний кодекс Українирегулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір’ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання.
 2. Сімейний кодекс Українирегулюєсімейні особисті немайнові та майнові відносини між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками, рідними братами та сестрами, мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком.
 3. Сімейний кодекс Українирегулюєсімейні особисті немайнові та (або) майнові відносини між іншими членами сім’ї, визначеними у ньому.
 4. Сімейний кодекс України не регулює сімейні відносини між двоюрідними братами та сестрами, тіткою, дядьком та племінницею, племінником і між іншими родичами за